Kogros Sports B.V., gevestigd te Numansdorp Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 58895841

artikel 1 Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Algemene VoorwaardenDe algemene voorwaarden als hierna vermeld
  
Kogros Sports B.V.De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden
  
OvereenkomstElke overeenkomst tussen Kogros Sports B.V. en de Wederpartij die betrekking heeft op de levering van zaken, waaronder mede begrepen (schriftelijke) aanvullingen op en/of wijzigingen van een overeenkomst en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van een overeenkomst
  
WederpartijDegene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met Kogros Sports B.V. een Overeenkomst sluit. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op consumenten (personen niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf).
  
artikel 2 Algemeen
 • De bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van eerder gedane toezeggingen, andere voorwaarden en (mondelinge) overeenkomsten, van toepassing op elke aanbieding, offerte en elke Overeenkomst tussen Kogros Sports B.V. en de Wederpartij, alsmede op alle rechtsverhoudingen die als gevolg van een Overeenkomst tussen Kogros Sports B.V. en de Wederpartij tot stand (zullen) komen. De Wederpartij wordt geacht met de uitsluitende toepassing van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij door hem (nadere) mondeling, schriftelijk, digitaal of op enigerlei andere wijze gegeven opdracht(en).
  • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen een door een tekenbevoegde functionaris van Kogros Sports B.V. en de Wederpartij zijn overeengekomen. Het door Kogros Sports B.V. zonder voorbehoud uitvoeren van een Overeenkomst betekent niet dat Kogros Sports B.V. (eventuele) afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden erkent.
  • De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kogros Sports B.V. indien voor de uitvoering van die overeenkomsten diensten van derden zijn vereist.
  • Eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn op de overeenkomst(en) tussen Kogros Sports B.V. en de Wederpartij niet van toepassing, tenzij Kogros Sports B.V. deze voorwaarde, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
  • Indien enige bepaling van onderhavige voorwaarden om enigerlei reden nietig dan wel anderszins niet-rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  • In geval van deze situatie treden Kogros Sports B.V. en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
  • Indien Kogros Sports B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kogros Sports B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 3 Aanbiedingen en Offertes

 • Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
  • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen, tenzij een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding of offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Onder aanbiedingen en offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen, zoals prijslijsten, brochures en andere gegevens.
  • Kogros Sports B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  • Levertermijnen vermeld in aanbiedingen van Kogros Sports B.V. zijn uitsluitend voorlopig en indicatief, en in geval van overschrijding van die levertermijnen heeft de Wederpartij geen aanspraak of recht op ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
  • De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, evenals exclusief verzendkosten en mogelijke verpakkings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
  • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kogros Sports B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kogros Sports B.V. anders aangeeft.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht Kogros Sports B.V. niet om een deel van de opdracht uit te voeren tegen een evenredig deel van de gegeven prijsopgave.
  • Aanbiedingen en offertes zijn niet automatisch van toepassing op herhaalorders.
artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
 • De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Kogros Sports B.V., dan wel op het moment dat Kogros Sports B.V. een begin met de uitvoering daarvan maakt. In het geval een Overeenkomst tot stand komt doordat Kogros Sports B.V een begin met de uitvoering maakt, dan geldt de factuur van Kogros Sports B.V. tevens als de opdrachtbevestiging.
  • Overeenkomsten aangegaan door handelsagenten of andere tussenpersonen binden Kogros Sports B.V. eerst nadat deze Overeenkomsten door Kogros Sports B.V. schriftelijk zijn bevestigd, dan wel nadat Kogros Sports B.V. feitelijk een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

artikel 5 Wijzigingen in de Overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat deze dient te worden gewijzigd en/of aangevuld teneinde een juiste uitvoering zeker te stellen, zullen de partijen – indien mogelijk, hetgeen uitsluitend door Kogros Sports B.V. wordt beslist – de Overeenkomst tijdig dienovereenkomstig schriftelijk wijzigen.
  • Indien Kogros Sports B.V. accepteert dat de Overeenkomst dient te worden gewijzigd en/of aangevuld, kan die beslissing de tijd van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden. Kogros Sports B.V. zal de Wederpartij naar beste vermogen zo spoedig mogelijk daarvan in kennis stellen.
  • Indien de wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Kogros Sports B.V. de Wederpartij daar vooraf van in kennis stellen.
  • Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Kogros Sports B.V. de mate aangeven waarin de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een verhoging van het bovengenoemde vaste tarief tot gevolg zal hebben.
artikel 6 Beëindiging overeenkomst

Kogros Sports B.V. en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. Zowel Kogros Sports B.V. als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

artikel 7 Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

artikel 8 Uitvoering van de Overeenkomst
 • Kogros Sports B.V. zal de Overeenkomst naar beste kunnen en vermogen uitvoeren.
  • Kogros Sports B.V. heeft het recht om de te verrichten diensten en/of leveringen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden. De toepassing van artikelen 7:404,7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kogros Sports B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kogros Sports B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kogros Sports B.V. zijn verstrekt, heeft Kogros Sports B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de gegevens aan Kogros Sports B.V. ter beschikking heeft gesteld. Kogros Sports B.V. niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kogros Sports B.V. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Die schade komt volledig voor rekening en risico van de Wederpartij.
  • Indien Kogros Sports B.V., of derden die door Kogros Sports B.V. worden ingeschakeld in het kader van de opdracht, werkzaamheden verrichten in het bedrijfsgebouw of op het bedrijfsterrein van de Wederpartij of in een bedrijfsgebouw of op een bedrijfsterrein dat door de Wederpartij is aangewezen, dan zal de Wederpartij de werknemers die daar moeten werken voorzien van alle faciliteiten die in alle redelijkheid door bovengenoemde werknemers worden gewenst.
  • Kogros Sports B.V. is bevoegd haar verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden, indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de Wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk termijn wordt opgeheven of ingeval de Wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert.
  • De Wederpartij zal Kogros Sports B.V. vrijwaren tegen mogelijke vorderingen en claims die worden ingediend door derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade kunnen lijden welke toe te schrijven is aan de Wederpartij.
artikel 9 Levering
 • Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
  • Levering zal plaatsvinden op basis van de in de Overeenkomst overeengekomen “Incoterms 2020”. Deze versie is de meest recente versie van Incoterms als uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, welke geldt op het tijdstip dat de Overeenkomst wordt gesloten.
  • De Wederpartij is gehouden om de te leveren zaken in ontvangst te nemen op het moment dat Kogros Sports B.V. die zaken aan hem aflevert of heeft afgeleverd, of op het moment dat de zaken aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld conform en onder de voorwaarden en bepalingen van de overeengekomen toepasselijke Incoterms.
  • Indien de Wederpartij weigert om de zaken in ontvangst te nemen of niet de informatie of instructies verstrekt die noodzakelijke zijn om levering te kunnen doen plaatsvinden, heeft Kogros Sports B.V. het recht om de zaken voor rekening en risico – waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering – van de Wederpartij op te slaan op een locatie naar eigen keuze van Kogros Sports B.V., waarbij Kogros Sports B.V. wordt geacht de zaken conform de Overeenkomst aan de Wederpartij geleverd te hebben. Kogros Sports B.V. stelt de Wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de Overeenkomst en stelt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de Wederpartij de zaken alsnog in ontvangst neemt of de voor de levering noodzakelijke informatie en instructies verstrekt. Indien de Wederpartij ook na verloop van de door Kogros Sports B.V. gestelde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is de Wederpartij door het enkele verloop van 1 maand gerekend vanaf de datum van opslag of belemmering in de uitvoering van de overeenkomst, in verzuim. In dat geval is Kogros Sports B.V. bevoegd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als beschreven in artikel 16 van de Algemene Voorwaarden en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. De Wederpartij is aansprakelijk voor de (eventuele) schade die Kogros Sports B.V. lijdt als gevolg van de niet aanvaarding van de zaken.
  • Indien Kogros Sports B.V. in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verlangt dat gegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot het leveringsadres) door de Wederpartij worden verstrekt, zal de als indicatie vermelde levertermijn pas aanvangen nadat de Wederpartij de bovengenoemde gegevens aan Kogros Sports B.V. heeft verstrekt.
  • Indien in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst de uitgifte van een Kredietbrief is overeengekomen, zal de levertermijn – welke steeds uitsluitend indicatief is – aanvangen nadat de Wederpartij bovengenoemde Kredietbrief aan Kogros Sports B.V. heeft verstrekt, of een andere geldige financiële zekerheid in een andere vorm.
  • Indien Kogros Sports B.V. een levertermijn heeft aangegeven, is die slechts indicatief, en nimmer bedoeld als fatale termijn. Een aangegeven levertermijn is derhalve nimmer een termijn die op straffe van verbeurte van rechten moet worden nagekomen. Indien een indicatieve termijn wordt overschreden, dient de Wederpartij Kogros Sports B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en zal Kogros Sports B.V. zich naar beste vermogen inspannen om een geschatte levertermijn te geven, welke opnieuw indicatief zal zijn.
  • In geval de opgegeven levertijd c.q. aflevering ernstig wordt vertraagd, is Kogros Sports B.V. slechts aansprakelijk, indien deze vertraging is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van haar bestuurders of leidinggevende ondergeschikten. In dat geval is de aansprakelijkheid van Kogros Sports B.V. beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Kogros Sports B.V. is niet aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade bij de Wederpartij.
  • Kogros Sports B.V. heeft het recht om de zaken in delen te leveren, tenzij schriftelijk in de Overeenkomst anders wordt overeengekomen of de gedeeltelijke levering niet een zelfstandige waarde vertegenwoordigt. Kogros Sports B.V. heeft het recht om de aldus geleverde zaken afzonderlijk te factureren.
artikel 10 Monsters en Modellen

Indien door Kogros Sports B.V. een monster of model aan de Wederpartij wordt verstrekt, dan is dat monster of model slechts gegeven bij wijze van indicatie, tenzij de partijen in de Overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen dat het te leveren product identiek zal zijn aan het desbetreffende monster of model.

artikel 11 Inspectie en Klachten
 1. De Wederpartij is gehouden om de geleverde zaken te onderzoeken teneinde de geleverde zaken te doen inspecteren op het moment van levering (aflevering), doch in ieder geval – indien het laatstgenoemde in alle redelijkheid niet mogelijk is – binnen 24 uur na levering. Daarbij dient de Wederpartij te controleren of de hoeveelheid daadwerkelijk geleverde zaken overeenkomt met hetgeen is overeengekomen, en of de geleverde zaken aan de overeengekomen vereisten voldoen.
  1. Eventuele zichtbare tekortkomingen of gebreken in de zaken dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Kogros Sports B.V. kenbaar te worden gemaakt. Niet zichtbare tekortkomingen of gebreken dienen binnen drie weken na ontdekking ervan doch niet later dan 12 maanden na levering te worden gemeld.
  1. Indien de Wederpartij zijn klacht overeenkomstig het vorige lid tijdig indient, is hij desalniettemin gehouden om levering te aanvaarden en zorg te dragen voor betaling van de gekochte zaken. Indien de Wederpartij zaken die gebreken vertonen wenst te retourneren, zal hij dat uitsluitend doen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kogros Sports B.V.
  1. Indien de Wederpartij zijn klachten niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijnen aan Kogros Sports B.V. kenbaar heeft gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en vervalt onherroepelijk elke aanspraak van de Wederpartij jegens Kogros Sports B.V.
  1. De zaken waarop klachten betrekking hebben dienen ter inspectie voor Kogros Sports B.V. beschikbaar te blijven in de toestand waarin die zaken zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken zijn geconstateerd.
  1. Bij verwaarloosbare gebreken aan, met betrekking tot de waarde of het gebruik van de zaken, heeft de Wederpartij geen recht om gebruik te maken van het recht van reclame of enig ander door de Wederpartij in te roepen recht. Indien een klacht gegrond is, heeft Kogros Sports B.V. het recht om, naar eigen inzicht, de ondeugdelijke zaak te herstellen, dan wel door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits het herstel of de herlevering plaatsvindt binnen een redelijke termijn nadat de gegrondheid van de klacht is vastgesteld, of om een creditnota aan de Wederpartij te doen toekomen en het bedrag binnen […] werkdagen terug te storten op het bij Kogros Sports B.V. bekende rekeningnummer van de Wederpartij. De Wederpartij is niet gerechtigd om het bedrag te verrekenen met enige vordering van Kogros Sports B.V. op de Wederpartij.
  1. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of zijn omgepakt, vervalt elk recht op reclame door de Wederpartij.
artikel 12 Vergoeding, Prijs en Kosten
 1. Indien Kogros Sports B.V. en de Wederpartij een vaste prijs zijn overeengekomen, heeft Kogros Sports B.V. desalniettemin het recht om die prijs te verhogen, mits de verhoging van de prijs minder dan 10% bedraagt.
  1. Indien Kogros Sports B.V. het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 2. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Kogros Sports B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
 3. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 4. Kogros Sports B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 5. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
  1. De prijzen die door Kogros Sports B.V. worden gegeven luiden exclusief BTW en andere overheidsheffingen, evenals overige uitgaven die mogelijk dienen te worden gemaakt in het kader van de Overeenkomst, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, een en ander tenzij anders vermeld.
artikel 13 Betaling
 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Kogros Sports B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin de zaken zijn gefactureerd, zijnde in de regel Euro’s.
  1. De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening, opschorting of aftrek van een betaling.
  1. Indien binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij, zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling direct in verzuim en zijn alle vorderingen van Kogros Sports B.V. jegens de Wederpartij onmiddellijk geheel opeisbaar. In dat geval is Kogros Sports B.V. bevoegd, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW of, indien opdrachtgever een rechtspersoon dan wel een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft, de handelsvertragingsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW., in rekening te brengen, tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer.
  1. In geval van niet-nakoming door de Wederpartij van diens betalingsverplichting komen de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten, zoals vastgelegd in de BIK 1 juli 2012, ten laste van de Wederpartij. Kogros Sports B.V. in dit geval gerechtigd een rente in rekening te brengen voor betalingsachterstand.
  1. Claims en vorderingen van Kogros Sports B.V. tegen de Wederpartij worden onmiddellijk opeisbaar indien de Wederpartij wordt ontbonden, beslag wordt gelegd ten laste van de Wederpartij, indien de Wederpartij failliet wordt verklaard of indien aan de Wederpartij surseance van betaling wordt verleend.
  1. Door of vanwege de Wederpartij gedane betalingen van facturen strekken steeds achtereenvolgens ter afdoening van door hem verschuldigde kosten, verschuldigde rente en vervolgens in volgorde van ouderdom van de openstaande facturen en de lopende rente, ongeacht enige vermelding door de Wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Kogros Sports B.V. heeft het recht, zonder dat dit ertoe leidt dat Kogros Sports B.V. in verzuim of in gebreke is, om een aanbod tot betaling te weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde van aanwending aangeeft. Kogros Sports B.V. heeft het recht om volledige betaling van de hoofdsom te weigeren indien de die betaling niet mede de nog verschuldigde rente, de lopende rente en de kosten omvat.
  1. Kogros Sports B.V. heeft de mogelijkheid om een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen van 2%. Die toeslag zal niet in rekening worden gebracht indien betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum wordt verricht.
  1. Kogros Sports B.V. blijft te allen tijde de eigenaar van de geleverde zaken, totdat de Wederpartij alle lasten (facturen) heeft betaald die op de desbetreffende levering betrekking hebben. Lasten kunnen zijn de factuur voor de geleverde zaken en de daarop betrekking hebbende lasten wegens niet betaling.
  1. Kogros Sports B.V. is te allen tijde gerechtigd om voor de levering (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Kogros Sports B.V. is tevens gerechtigd om zekerheid voor de betaling te ontvangen in een naar zijn keuze aan te geven vorm en de zaken pas te leveren nadat de gewenste zekerheid is verstrekt.
  1. De Wederpartij kan bij een situatie zoals beschreven in artikel 13.9 jegens Kogros Sports B.V. aangeven, dat zij een Overeenkomst wenst te annuleren. In dat geval is het aan Kogros Sports B.V. om daaraan al dan niet mee te werken, waarbij Kogros Sports B.V. aan de Wederpartij een vergoeding voor door haar te lijden verliezen ten bedrage van 25% van de koopprijs van de Overeenkomst in rekening brengt, onmiddellijk te betalen door de Wederpartij.
artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
 1. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden gestelde blijven alle door Kogros Sports B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Kogros Sports B.V. totdat de Wederpartij alle bedragen die hij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, evenals alle overige bedragen die de Wederpartij wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Kogros Sports B.V. heeft voldaan. Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de Wederpartij de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
  1. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel enig recht daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Kogros Sports B.V. daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
  1. De Wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Kogros Sports B.V. te bewaren en deze zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud te verzekeren tegen de risico’s van brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, en wel zodanig dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van (potentiële) belanghebbende derden. De Wederpartij is verplicht de polissen van deze verzekeringen aan Kogros Sports B.V. op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Kogros Sports B.V. dit verzoekt, door de Wederpartij aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Kogros Sports B.V. op de Wederpartij. Het is de Wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit artikellid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 bedoelde zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van evenbedoelde zaken treden in plaats van de betrokken zaken. In aanvulling daarop geldt, dat de Wederpartij te allen tijde verplicht is tot betaling van het gehele factuurbedrag.
  1. Indien de Wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Kogros Sports B.V. tekortschiet of Kogros Sports B.V. goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Kogros Sports B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. In dat geval is Kogros Sports B.V. gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren zelf voor rekening van de Wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar die zaken zich bevinden. De Wederpartij is verplicht hieraan medewerking te verlenen en machtigt hierbij, reeds nu voor alsdan, Kogros Sports B.V. om de plaatsen te betreden waar die zaken zich bevinden, een en ander onverminderd het recht van Kogros Sports B.V. om volledige vergoeding van schade of gemaakte kosten als gevolg van de aan de Wederpartij toerekenbare niet-nakoming te vorderen.
  1. Na terugneming zal de Wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Kogros Sports B.V. door en voor terugneming heeft gemaakt.
artikel 15 Garantie
 1. Kogros Sports B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke Nederlandse vereisten en normen die voor die zaken kunnen worden vastgesteld en gemaakt.
  1. De garantie vermeld in lid 1 is eveneens van toepassing indien de te leveren zaken bestemd zijn voor gebruik in het buitenland en indien de Wederpartij Kogros Sports B.V. op het moment dat de Overeenkomst is aangegaan uitdrukkelijk schriftelijk van dat gebruik in kennis heeft gesteld.
  1. De garantie vermeld in lid 1 geldt gedurende een termijn van 3 maanden na levering.
  1. Indien het te leveren goed niet aan de bovengenoemde garantie voldoet, zal Kogros Sports B.V., naar eigen inzicht, het goed hetzij vervangen hetzij zorgdragen voor de reparatie van het goed, binnen een redelijke termijn na ontvangst, of, indien het goed in redelijkheid niet kan worden geretourneerd, na kennisgeving van het gebrek door de Wederpartij. Indien het goed wordt vervangen, verbindt de Wederpartij zich reeds nu voor alsdan ertoe om het vervangen goed aan Kogros Sports B.V. te retourneren en het goed in eigendom aan Kogros Sports B.V. over te dragen.
  1. De hier bedoelde garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg of resultaat is van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of indien de Wederpartij of derden zonder de schriftelijke toestemming van Kogros Sports B.V. wijzigingen in het goed hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, of indien zij het goed hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het goed niet bedoeld was.
  1. Indien de door Kogros Sports B.V. gegeven garantie een goed betreft dat door een derde is vervaardigd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van het goed wordt gegeven.
artikel 16 Opschorting en Ontbinding
 1. Kogros Sports B.V. is gerechtigd om de nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
  1. de Wederpartij zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  1. Kogros Sports B.V. nadat de Overeenkomst is gesloten op de hoogte geraakt van het bestaan van omstandigheden die goede grond geven om te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien er goede grond bestaat om te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet naar behoren aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de opschorting uitsluitend toegestaan voor zover de tekortkoming die actie rechtvaardigt;
  1. de Wederpartij toen de Overeenkomst werd gesloten is gevraagd om zekerheid te stellentot garantie voor de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, en dat die zekerheid niet wordt verstrekt of ontoereikend is.

Zodra de zekerheid wordt verstrekt, vervalt het recht tot opschorting, tenzij de bovengenoemde nakoming daardoor onredelijk wordt vertraagd.

 1. Kogros Sports B.V. heeft verder het recht om de Overeenkomst te ontbinden (of deze te doen ontbinden) indien zich omstandigheden voordoen van een dusdanige aard dat nakoming van de verplichtingen onmogelijk wordt, of in redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verlangd, of indien zich andere omstandigheden voordoen van een dusdanige aard dat het ongewijzigd in stand houden van de Overeenkomst in redelijkheid niet langer kan worden verlangd, zoals ingeval van conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de Wederpartij, faillissement, voorlopige of definitieve surseance van betaling, stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
  1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, worden de vorderingen van Kogros Sports B.V. jegens de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Kogros Sports B.V. de nakoming van zijn verplichtingen opschort, zal hij zijn rechten onder de wet en de Overeenkomst behouden.
  1. Kogros Sports B.V. behoudt te allen tijde het recht om schadevergoeding van de Wederpartij te vorderen, die Kogros Sports B.V. gemakshalve kan fixeren op 25% van de koopprijs van de Overeenkomst.
artikel 17 Aansprakelijkheid
 1. Kogros Sports B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan zaken of personen als gevolg van opzet of grove schuld van Kogros Sports B.V., jaar bestuurders of leidinggevende ondergeschikten.
  1. Indien de zaken die door Kogros Sports B.V. worden geleverd defect zijn of gebreken vertonen, is de aansprakelijkheid van Kogros Sports B.V. jegens de Wederpartij beperkt tot hetgeen in de onderhavige Algemene Voorwaarden is bepaald onder “Garantie” in artikel 15, en te allen tijde beperkt tot directe schade voor de Wederpartij.
  1. Elke aansprakelijkheid van Kogros Sports B.V. onder deze Algemene Voorwaarden is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de desbetreffende verzekeringspolis van Kogros Sports B.V. wordt gedekt voor de desbetreffende gebeurtenis. Indien de verzekeringspolis geen dekking biedt en Kogros Sports B.V. onder de toepasselijke wetgeving aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Kogros Sports B.V. te allen tijde gemaximaliseerd tot het bedrag van de desbetreffende order tussen Kogros Sports B.V. en de Wederpartij. Kogros Sports B.V. is eveneens te allen tijde naar eigen keuze gerechtigd tot herlevering van de defecte zaken, indien dat voor Kogros Sports B.V. mogelijk is, in plaats van de Wederpartij een vergoeding te verstrekken als bedoeld in dit artikel.
  1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   1. de redelijke kosten die worden gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover die vaststelling betrekking heeft op schade als bedoeld in de onderhavige Algemene Voorwaarden;
   1. de redelijke kosten die mogelijk dienen te worden gemaakt om de gebrekkige nakoming en prestaties van Kogros Sports B.V. alsnog te laten voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst, tenzij die gebrekkige nakoming en prestaties niet aan Kogros Sports B.V. kunnen worden toegerekend;
   1. de redelijke kosten die worden gemaakt om de schade te voorkomen of te beperken, voor zover de Wederpartij aantoont dat de bovengenoemde kosten hebben geleid tot de beperking van directe schade als bedoeld in de onderhavige Algemene Voorwaarden.
  1. Kogros Sports B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, niet gerealiseerde besparingen, reputatieschade en schade vanwege bedrijfsstagnatie.
  1. De beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade als opgenomen in de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien de schade toe te schrijven is aan een opzettelijke handeling of opzettelijke omissie of grove nalatigheid zijdens Kogros Sports B.V. of diens ondergeschikten.
  1. De Wederpartij dient de schade waarvoor Kogros Sports B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Kogros Sports B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
  1. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Kogros Sports B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
  1. Kogros Sports B.V. is ter zake van door haar doorgeleverde zaken, die afkomstig zijn van derden, slechts aansprakelijk voor zover deze derde zijn aansprakelijkheid niet heeft uitgesloten.
  1. De Wederpartij vrijwaart Kogros Sports B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade en/of verlies, welke door deze derde(n) in verband de door Kogros Sports B.V. geleverde zaken mocht ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Kogros Sports B.V. verklaart dat, voor zover zij weet, de door haar geleverde zaken geen inbreuk maken op in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. De door Kogros Sports B.V. gegeven vrijwaring voor eventuele inbreuk op enige intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden strekken zich niet verder uit dan de garanties door de fabrikant aan Kogros Sports B.V. gegeven.
  1. Indien Kogros Sports B.V. goederen vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van de Wederpartij op basis van een ontwerp/model/merk/vormgeving of enig andere inbreng die niet van Kogros Sports B.V. afkomstig is, vrijwaart de Wederpartij Kogros Sports B.V., in en buiten rechte, terzake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging, levering en het gebruik van) de goederen op intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien een derde bezwaar maakt tegen een levering door Kogros Sports B.V., is Kogros Sports B.V., onverminderd het voorgaande, gerechtigd die levering op te schorten en/of terstond te staken en een vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van de Wederpartij te verlangen, zonder dat Kogros Sports B.V. tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij is gehouden. Van de door de Wederpartij aan Kogros Sports B.V. verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, computerprogrammatuur, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere gegevens wordt door Kogros Sports B.V. aangenomen dat deze adequaat zijn, zonder dat Kogros Sports B.V. tot enig nader onderzoek is gehouden.
  1. De Wederpartij staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Kogros Sports B.V., dan wel van haar toeleveranciers, met betrekking tot goederen/concepten/modellen etc., bijvoorbeeld door de goederen te kopiëren, te bewerken of na te maken.
  1. Door Kogros Sports B.V. aan de Wederpartij verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties, commerciële teksten, handleidingen en/of andere gegevens gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken. Slechts indien de zaken zeer wezenlijk afwijken van voormelde gegevens, is de Wederpartij bevoegd de betreffende zaken binnen 8 dagen na datum van levering te retourneren. Kogros Sports B.V. is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door de Wederpartij van voornoemde gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De in dit artikel vermelde gegevens, dan wel enig recht daarop, gaan niet in eigendom over op de Wederpartij. Op eerste verzoek van Kogros Sports B.V. dient de Wederpartij op zijn kosten voormelde gegevens en reclamemateriaal aan Kogros Sports B.V. te retourneren.
  1. Op de in lid 4 vermelde gegevens rusten auteursrechten van Kogros Sports B.V. Gebruik van deze gegevens is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kogros Sports B.V. aan de Wederpartij, niet toegestaan.
  1. Intellectuele eigendomsrechten op zaken en/of op de in lid 4 genoemde gegevens die niet aan de Wederpartij toekomen gaan niet over op de Wederpartij. Onverminderd het voorgaande mag niets van de zaken of de in lid 4 genoemde gegevens aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kogros Sports B.V.
artikel 19 Risico-overgang
 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Kogros Sports B.V.
  1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.
artikel 20 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
 • De partijen zijn niet gehouden om een of meer van hun verplichtingen na te komen indien zij daarin belemmerd worden vanwege een omstandigheid die buiten hun eigen schuld valt, en die niet op grond van de wet, een gerechtelijke uitspraak of een algemeen aanvaard gebruik aan hen kan worden toegerekend.
  • Naast de bepalingen van de wet en jurisprudentie dienaangaande, wordt in de onderhavige Algemene Voorwaarden onder overmacht verder mede begrepen elke externe omstandigheid, al dan niet voorzien, waarop Kogros Sports B.V. geen invloed kan uitoefenen maar die Kogros Sports B.V. verhindert om aan zijn verplichtingen te voldoen. Werkstakingen bij de onderneming van Kogros Sports B.V., of acties van de overheid en/of monetaire acties en blokkades worden mede geacht een omstandigheid van overmacht te zijn, evenals overmacht van toeleveranciers van Kogros Sports B.V., het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Wederpartij zijn voorgeschreven en gebrekkigheid van zaken en materialen van derden waarvan het gebruik door de Wederpartij aan Kogros Sports B.V. is voorgeschreven.
  • Kogros Sports B.V. zal eveneens het recht hebben om een beroep op overmacht te doen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de verplichting(en) onmogelijk maakt aanvangt na het tijdstip waarop Kogros Sports B.V. zijn verplichting had moeten nakomen.
  • Gedurende de gehele periode dat de omstandigheden van overmacht voortduren, hebben de partijen het recht om de nakoming van hun verplichtingen op te schorten. Indien die periode meer dan twee maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de Wederpartij.
  • Voor zover Kogros Sports B.V. reeds gedeeltelijk zijn verplichtingen onder de Overeenkomst is nagekomen op het moment dat de omstandigheid van overmacht is aangevangen, of in staat is om die verplichtingen na te komen, en voor zover afzonderlijke waarde kan worden toegekend aan de reeds nagekomen of nog na te komen verplichtingen, heeft Kogros Sports B.V. het recht om het reeds nagekomen of nog na te komen deel te factureren. De Wederpartij is gehouden om die factuur te betalen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betreft.
  • Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Kogros Sports B.V. in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
  • Kogros Sports B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kogros Sports B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
  • In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
  • Zowel Kogros Sports B.V. als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
  • Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Kogros Sports B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
  • Indien Kogros Sports B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kogros Sports B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
artikel 21 Vrijwaring
 • De Wederpartij zal Kogros Sports B.V. vrijwaren tegen claims van derden betreffende intellectuele eigendomsrechten op materialen of gegevens die door de Wederpartij zijn verstrekt en die voorafgaande aan en/of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
  • De Wederpartij vrijwaart Kogros Sports B.V. voorts tegen alle aanspraken van derden, op grond van welke titel dan ook, die optreden in verband met door de Wederpartij aan deze derden geleverde zaken, die (mede) bestonden uit door Kogros Sports B.V. geleverde zaken, tenzij in rechte komt vast te staan dat deze aanspraken het gevolg zijn van productaansprakelijkheid en de Wederpartij tevens aantoont dat haar terzake geen enkel verwijt treft.
  • Indien de Wederpartij aan Kogros Sports B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software, enz. verstrekt, garandeert de Wederpartij dat de bovengenoemde informatiedragers, elektronische bestanden en software vrij zullen zijn van virussen en gebreken.
  • De Wederpartij vrijwaart Kogros Sports B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
  • Indien Kogros Sports B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Kogros Sports B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kogros Sports B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
artikel 22 Geheimhouding
 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit een andere bron ontvangen. Informatie wordt aangemerkt als vertrouwelijk indien de Wederpartij dat aangeeft of indien het vertrouwelijke karakter uit de aard van de informatie voortvloeit.
  • Indien een wettelijke bepaling of een gerechtelijke beslissing Kogros Sports B.V. verplicht om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken die door de wet of de rechter worden aangewezen, en Kogros Sports B.V. daarbij geen beroep kan doen op een wettelijk recht om dat te weigeren, of een dergelijk recht niet door de bevoegde rechter wordt erkend of toegestaan, dan is Kogros Sports B.V. niet gehouden om schadevergoeding of een compensatie te betalen, en heeft de Wederpartij niet het recht om op grond van schade als gevolg van die omstandigheid ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.
artikel 23 Verbod tot Indienstneming van Personeel van Kogros Sports B.V.

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging daarvan, zal de Wederpartij op geen enkele wijze, het rechtstreeks hetzij indirect, personeel van Kogros Sports B.V. of van bedrijven die Kogros Sports B.V. heeft ingeschakeld om de onderhavige Overeenkomst uit te voeren en die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn (of waren) betrokken, inhuren of tewerkstellen, zonder voorafgaand behoorlijk zakelijk overleg over deze kwestie, dit alles overeenkomstig de vereisten van de redelijkheid en de billijkheid.

artikel 24 Toepasselijk recht en forumkeuze
 • Op alle overeenkomsten tussen Kogros Sports B.V. en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Kogros Sports B.V. en de Wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
  • De partijen zullen de kwestie uitsluitend aan de rechter voorleggen indien en nadat zij zich naar beste vermogen hebben ingespannen om het geschil in goed onderling overleg op te lossen.
artikel 25 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, Interpretatie en Vindplaats
 • In geval van geschillen betreffende de interpretatie en het doel van deze Algemene Voorwaarden prevaleert te allen tijde de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden.
  • De meest recente versie is altijd van toepassing, of, al naar gelang het geval, de versie die geldt op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten.
  • Kogros Sports B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  • Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
  • Kogros Sports B.V. zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
  • De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
  • Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en worden op verzoek kosteloos toegezonden.